Retki Suupohjan luontoon

Jokamiehenoikeudet

Suomessa on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet kulkea metsissä ja soilla omia polkujaan. Jokamiehenoikeus antaa vapauden liikkua haittaa ja häiriötä tuottamatta maanomistuksesta riippumatta. Esimerkiksi kansallispuistoissa jokamiehenoikeuksia on kuitenkin rajoitettu luonnon suojelemiseksi.

Valmiiden reittien käyttäminen helpottaa liikkumista, mutta on myös luonnon kannalta suositeltavaa. Reiteillä voidaan vähentää maaston kulumista ja antaa eläimille niiden kaipaamaa rauhaa.

Marjojen poimiminen on jokamiehenoikeus © Ismo Nousiainen Jalan, hiihtäen ja pyöräillen liikkuminen on yleensä sallittua, jos siitä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa. Liikkumista on kuitenkin rajoitettu pihoilla, pelloilla, istutuksilla ja monilla luonnonsuojelualueilla. Keväällä ja kesällä tarpeetonta liikkumista tulee välttää lintujen pesä- ja ruokailupaikoilla.

Lyhytaikainen oleskelu, levähtäminen, uiminen tai tilapäinen yöpyminen teltassa on sallittua. Rauhoittamattomia luonnonmarjoja ja sieniä voi kerätä. Kasvien keräämistä on rajoitettu erilaisin rauhoituksin ja rajoituksin.

Avotulen teko vaatii maanomistajan luvan. Reiteillä tulentekoon on varattu erilliset paikat, joissa retkeilijät voivat nauttia liekkien lumosta. Metsäpalovaaran aikana avotulta ei saa tehdä lainkaan metsään tai sen läheisyyteen. Retkikeittimen tai maapohjasta eristetyn laitteen käyttö on kuitenkin mahdollista varovaisuutta noudattaen.

Roskaaminen on kiellettyä. Monilla reiteillä on niukasti jäteastioita, koska retkeilijöiden toivotaan kantavan roskansa itse pois maastosta.

Avotuli vaatii varovaisuutta © Ismo Nousiainen Eläinten pesiä ja poikasia ei saa häiritä ja kaikki lintujen pesät ovat rauhoitettuja. Koirat on pidettävä pääsääntöisesti kytkettyinä tai välittömän valvonnan alaisena. Maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla koiria voi pitää irti elokuun 20. päivän ja helmikuun lopun välillä.

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkuminen maastossa edellyttää maanomistajan luvan (myös moottorikelkalla liikuttaessa). Moottoriajoneuvoilla saa liikkua lähinnä yleisillä teillä. Yksityisteillä liikkuminen on sallittua jalan, polkupyörällä ja ratsain.

Jokaisella on oikeus liikkua vesillä ja jäällä, mutta liikkuminen ei saa aiheuttaa tarpeetonta häiriötä. Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin. Kiellettyjä nämä kalastusmuodot ovat lohipitoisten vesien koski- ja virtapaikoilla sekä muilla kalastukselta rauhoitetuilla alueilla.

Jokamiehenoikeudet tuovat mahdollisuuksien mukana myös vastuuta. Luonnossa liikkuja kunnioittaa luontoa ja sen elämää. Luonnon rauhasta ja puhtaudesta nauttiminen on yhteinen ilo.

Luonnossa liikkuminen on antoisinta, kun omien tarpeiden lisäksi otetaan huomioon muidenkin viihtyminen. Myös reittien toteuttamisen mahdolliseksi tehneiden maanomistajien tarpeita kunnioitetaan.


Jokamies voi häiriötä aiheuttamatta...
– kävellä, hiihtää, pyöräillä ja uida luonnossa
– levähtää ja leiriytyä tilapäisesti
– poimia marjoja ja sieniä
– poimia rauhoittamattomia kukkia
– onkia ja pilkkiä
– liikkua tämän oppaan reiteillä
– tehdä avotulen näiden reittien merkityille nuotiopaikoille varovaisuutta noudattaen

Sinivuokko © Ismo Nousiainen Jokamies ei saa...
– liikkua pihapiireissä tai viljelyksillä
– tehdä avotulta ilman lupaa, metsäpalovaaran aikana ei lainkaan
– liikkua maastossa moottoriajoneuvolla
– häiritä kotirauhaa tai aiheuttaa haittaa liikkumisellaan
– häiritä lintujen ja muiden eläinten pesintää
– vahingoittaa puita tai kerätä niiden osia
– ottaa mm. jäkälää, kuivia puita, kiviä tai turvetta